Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

Klauzule informacyjne
Buma Management

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Management Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest pozyskanie i rozpatrzenie oferty sprzedaży nieruchomości i zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń, decyzji związanych z procesem inwestycyjnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest  utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja, marketing produktów własnych, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłowym zawarciem i realizacją Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

– dane osobowe kandydatów do pracy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego czyli podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ewentualnie realizacja przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zawartej w CV.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu zakupu nieruchomości, kancelarie prawne, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, kancelarie notarialne;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji oraz podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, kancelarie prawne;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej, obsługi księgowej, pozyskania i uruchomienia finansowania inwestycji, marketingu i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, koordynacji prac wykończeniowych lokali, obsługi posprzedażowej inwestycji a także podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, współpracownicy współadministratorów, firmy podwykonawcze, podmiot zajmujący się kontrolingiem, kancelaria notarialna, kancelaria prawna, banki;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy oprogramowania, podmiot świadczący usługi informatyczne, kancelarie prawne;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy oprogramowania, podmiot świadczący usługi informatyczne, kancelarie prawne.

– dane osobowe kandydatów do pracy

Odbiorcą danych przekazanych drogą elektroniczną jest podmiot świadczący usługi informatyczne.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Dane osobowe w przypadku pozyskanych nieruchomości przechowywane są przez okres posiadania nieruchomości, w przypadku nie zakupionych nieruchomości przez okres aktualności oferty. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Dane osobowe, które wymagane są przepisami obowiązującego prawa przechowywane są przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów księgowych i wypełniania zobowiązań podatkowych (tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy). W niektórych przypadkach opartych na uzasadnionym interesie administratora dane będą przetwarzane do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

-dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń – do upływu terminu przedawnienia. W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy);

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Zgodnie z okresami wynikającymi z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) dane znajdujące się w aktach osobowych dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku: 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek prawny. W przypadku dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Dane są przechowywane przez okres trwania rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 6 miesięcy.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić rozpatrzenie oferty i w rezultacie zawarcie umowy.

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację.

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Podanie danych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne, aby móc wziąć udział w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez pośrednika w obrocie nieruchomości;

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez inne podmioty z Grupy Buma lub osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie sprzedaży nieruchomości lub innego ze współadministratorów.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy lub w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Buma sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników najemców w związku z wynajmem i administrowaniem nieruchomościami

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest kontakt z reprezentantami, pracownikami, współpracownikami najemców, prawidłowa komunikacja, przekazywanie informacji dotyczących  zarządzanej nieruchomości, załatwianie bieżących spraw oraz prawidłowy nadzór i obsługa nieruchomości;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłową realizacją zawartej Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników najemców w związku z wynajmem i administrowaniem nieruchomościami

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie administrowania nieruchomościami, współpracownicy Administratora a także podmiot świadczący usługi informatyczne;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są: podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej, obsługi księgowej, w przypadku najemców w zakresie administrowania nieruchomościami a także podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników najemców w związku z wynajmem, administrowaniem nieruchomościami

Dane przechowywane są nie krócej niż obowiązuje umowa najmu, w niektórych celach opartych na uzasadnionym interesie dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane zawarte w umowie przechowywane są przez czas trwania umowy oraz okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia.

W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy).

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników najemców w związku z wynajmem, administrowaniem nieruchomościami

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie i właściwy obieg informacji;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację.

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników najemców w związku z wynajmem, administrowaniem nieruchomościami

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez reprezentantów najemców lub podmiot administrujący nieruchomością;

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy lub w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Buma Centrum Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłową realizacją zawartej Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego czyli podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ewentualnie realizacja przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zawartej w CV.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcą danych osobowych jest podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej a także podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Odbiorcą danych osobowych jest podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej a także podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Odbiorcą danych przekazanych drogą elektroniczną jest podmiot świadczący usługi informatyczne.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane zawarte w umowie przechowywane są przez czas trwania umowy oraz okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia.

W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy);

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Zgodnie z okresami wynikającymi z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) dane znajdujące się w aktach osobowych dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku: 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek prawny a dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 roku: 50 lat, chyba że pracodawca skorzysta z opcji skrócenia czasu przechowywania wówczas 10 lat+1. W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia.

– dane osobowe kandydatów do pracy

Dane są przechowywane przez okres trwania rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 6 miesięcy.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Podanie danych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne, aby móc wziąć udział w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy lub w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez podmiot zajmujący się rekrutacją.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

 

Buma Contractor 1 Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Contractor 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul.Wadowickiej 3A.

W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe kontrahentów, pracowników i współpracowników kontrahentów na etapie ofertowania

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiedź na zapytanie ofertowe, przygotowanie oferty, która stanowi podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 pkt 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest kontakt z pracownikami, współpracownikami kontrahenta, wymiana informacji, korespondencji (art. 6 pkt. 1 lit. f RODO);

– dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) w związku z zawarciem i realizacją Umowy, Zlecenia, Zamówienia Materiałów

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych reprezentantów kontrahenta jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcie umowy i prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłową realizacją zawartej Umowy, Zlecenia, Zamówienia Materiałów oraz całego przedsięwzięcia inwestycyjnego w tym koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe właścicieli lokali w związku z wykonaniem prac wykończeniowych

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe właścicieli mieszkań, lokali użytkowych w procesie obsługi posprzedażowej inwestycji

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność spełnienia obowiązków prawnych dotyczących usunięcia wad i usterek w lokalach w ramach rękojmi lub gwarancji (art. 6 pkt. 1 lit. c) RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego czyli podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ewentualnie realizacja przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zawartej w CV.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

– dane osobowe kontrahentów, pracowników i współpracowników kontrahentów na etapie ofertowania

Odbiorcą danych osobowych jest podmiot świadczący usługi informatyczne oraz współpracownicy Administratora;

– dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) w związku z zawarciem i realizacją Umowy, Zlecenia, Zamówienia Materiałów

Odbiorcami danych osobowych są współpracownicy Administratora, podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie obsługi  biurowej, uczestnicy procesu inwestycyjnego, podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe właścicieli lokali w związku z wykonaniem prac wykończeniowych

Odbiorcami danych osobowych są współpracownicy Administratora, podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie wykończenia lokali, obsługi biurowej a także podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe właścicieli mieszkań, lokali w procesie obsługi posprzedażowej inwestycji

Odbiorcami danych osobowych są współpracownicy Administratora, podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie obsługi posprzedażowej inwestycji, firmy podwykonawcze, kancelarie prawne;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy oprogramowania, podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej, podmiot świadczący usługi informatyczne, kancelarie prawne;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Odbiorcą danych przekazanych drogą elektroniczną jest podmiot świadczący usługi informatyczne.

 

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe kontrahentów, pracowników i współpracowników kontrahentów na etapie ofertowania

W przypadku zawarcia umowy przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

W przypadku braku zawarcia umowy 3 lata  od ostatniego kontaktu z potencjalnym kontrahentem;

– dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) w związku z zawarciem i realizacją Umowy, Zlecenia, Zamówienia Materiałów

Dane dotyczące umowy są przechowywane przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy). W przypadku przetwarzania opartego na niektórych prawnie uzasadnionych interesach administratora do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

W przypadku dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

– dane osobowe właścicieli lokali w związku z wykonaniem prac wykończeniowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów księgowych i wypełniania zobowiązań podatkowych (tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy). W niektórych przypadkach opartych na uzasadnionym interesie administratora dane będą przetwarzane do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;

– dane osobowe właścicieli mieszkań, lokali w procesie obsługi posprzedażowej inwestycji

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia. W niektórych przypadkach opartych na uzasadnionym interesie administratora dane będą przetwarzane do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Zgodnie z okresami wynikającymi z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) dane znajdujące się w aktach osobowych dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku: 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek prawny a dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 roku: 50 lat, chyba że pracodawca skorzysta z opcji skrócenia czasu przechowywania wówczas 10 lat+1. W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu ich przedawnienia.

– dane osobowe kandydatów do pracy

Dane są przechowywane przez okres trwania rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 6 miesięcy.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe kontrahentów, pracowników i współpracowników kontrahentów na etapie ofertowania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek brak ich podania może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty;

dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) w związku z zawarciem i realizacją Umowy, Zlecenia, Zamówienia Materiałów

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie;

– dane osobowe właścicieli lokali w związku z wykonaniem prac wykończeniowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania uniemożliwi kontaktu z daną osobą i możliwość wykonania prac wykończeniowych.

– dane osobowe właścicieli mieszkań, lokali w procesie obsługi posprzedażowej inwestycji

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania uniemożliwi kontakt z daną osobą i możliwość usunięcia usterki;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Podanie danych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne, aby móc wziąć udział w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategorie przetwarzanych danych

dane osobowe kontrahentów, pracowników i współpracowników kontrahentów na etapie ofertowania

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez przedstawiciela inwestora lub inwestora zastępczego.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) w związku z zawarciem i realizacją Umowy, Zlecenia, Zamówienia Materiałów

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej  Umowy.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe właścicieli lokali w związku z wykonaniem prac wykończeniowych

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez Sprzedającego lokal. Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe właścicieli mieszkań, lokali w procesie obsługi posprzedażowej inwestycji

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez Sprzedającego lokal. Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez podmiot zajmujący się rekrutacją.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Buma Development Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Development Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

Współadministratorami w niżej wymienionych zakresach na podstawie zawartych Porozumień o współadministrowanie danymi osobowymi są:

– w zakresie obsługi zakupu nieruchomości, przygotowania i realizacji inwestycji, pozyskania i uruchomienia finansowania inwestycji, marketingu i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, obsługi księgowej, biurowej i kadrowej Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków;

– w zakresie koordynacji prac wykończeniowych lokali oraz obsługi posprzedażowej inwestycji  Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków oraz Buma Contractor 1 Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

– w zakresie archiwizacji dokumentów Buma Service Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

W sprawie przetwarzania danych osobowych ze Współadministratorami można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest pozyskanie i rozpatrzenie oferty sprzedaży nieruchomości i zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń, decyzji związanych z procesem inwestycyjnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest  utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja, marketing produktów własnych, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłowym zawarciem i realizacją Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, kancelarie prawne, projektanci, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, kancelarie notarialne;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, kancelarie prawne;

dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, współpracownicy współadministratorów, firmy podwykonawcze,  kancelaria notarialna, kancelaria prawna, banki, Wspólnoty mieszkaniowe;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń również kancelarie prawne.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Dane osobowe w przypadku pozyskanych nieruchomości przechowywane są przez okres posiadania nieruchomości, w przypadku nie zakupionych nieruchomości przez okres aktualności oferty. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

 

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Dane osobowe, które wymagane są przepisami obowiązującego prawa przechowywane są przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów księgowych i wypełniania zobowiązań podatkowych (tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy). W niektórych przypadkach opartych na uzasadnionym interesie administratora dane będą przetwarzane do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

-dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń – do upływu terminu przedawnienia. W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy);

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Zgodnie z okresami wynikającymi z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) dane znajdujące się w aktach osobowych dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku: 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek prawny a dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 roku: 50 lat, chyba że pracodawca skorzysta z opcji skrócenia czasu przechowywania wówczas 10 lat+1. W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić rozpatrzenie oferty i w rezultacie zawarcie umowy.

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację.

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez pośrednika w obrocie nieruchomości;

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez inne podmioty z Grupy Buma lub osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie sprzedaży nieruchomości lub innego ze współadministratorów.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy lub w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Buma Development 8 Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Development 8 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

Współadministratorami w niżej wymienionych zakresach na podstawie zawartych Porozumień o współadministrowanie danymi osobowymi są:

– w zakresie obsługi zakupu nieruchomości, przygotowania i realizacji inwestycji, pozyskania i uruchomienia finansowania inwestycji, marketingu i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, obsługi księgowej, biurowej i kadrowej Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków;

– w zakresie koordynacji prac wykończeniowych lokali oraz obsługi posprzedażowej inwestycji  Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków oraz Buma Contractor 1 Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

– w zakresie archiwizacji dokumentów Buma Service Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

W sprawie przetwarzania danych osobowych ze Współadministratorami można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest pozyskanie i rozpatrzenie oferty sprzedaży nieruchomości i zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń, decyzji związanych z procesem inwestycyjnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest  utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja, marketing produktów własnych, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń.

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłowym zawarciem i realizacją Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, kancelarie prawne, projektanci, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, kancelarie notarialne;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, kancelarie prawne;

dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, współpracownicy współadministratorów, firmy podwykonawcze,  kancelaria notarialna, kancelaria prawna, banki, Wspólnoty mieszkaniowe;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń również kancelarie prawne.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Dane osobowe w przypadku pozyskanych nieruchomości przechowywane są przez okres posiadania nieruchomości, w przypadku nie zakupionych nieruchomości przez okres aktualności oferty. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Dane osobowe, które wymagane są przepisami obowiązującego prawa przechowywane są przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów księgowych i wypełniania zobowiązań podatkowych (tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy). W niektórych przypadkach opartych na uzasadnionym interesie administratora dane będą przetwarzane do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

-dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń – do upływu terminu przedawnienia. W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy);

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Zgodnie z okresami wynikającymi z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) dane znajdujące się w aktach osobowych dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku: 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek prawny a dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 roku: 50 lat, chyba że pracodawca skorzysta z opcji skrócenia czasu przechowywania wówczas 10 lat+1. W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić rozpatrzenie oferty i w rezultacie zawarcie umowy.

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację.

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez pośrednika w obrocie nieruchomości;

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez inne podmioty z Grupy Buma lub osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie sprzedaży nieruchomości lub innego ze współadministratorów.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy lub w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Buma Development 10 Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Development 10 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

Współadministratorami w niżej wymienionych zakresach na podstawie zawartych Porozumień o współadministrowanie danymi osobowymi są:

– w zakresie obsługi zakupu nieruchomości, przygotowania i realizacji inwestycji, pozyskania i uruchomienia finansowania inwestycji, marketingu i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, obsługi księgowej, biurowej i kadrowej Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków;

– w zakresie koordynacji prac wykończeniowych lokali oraz obsługi posprzedażowej inwestycji  Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków oraz Buma Contractor 1 Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

– w zakresie archiwizacji dokumentów Buma Service Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

W sprawie przetwarzania danych osobowych ze Współadministratorami można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest pozyskanie i rozpatrzenie oferty sprzedaży nieruchomości i zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń, decyzji związanych z procesem inwestycyjnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest  utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja, marketing produktów własnych, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłowym zawarciem i realizacją Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, kancelarie prawne, projektanci, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, kancelarie notarialne;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, kancelarie prawne;

dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, współpracownicy współadministratorów, firmy podwykonawcze,  kancelaria notarialna, kancelaria prawna, banki, Wspólnoty mieszkaniowe;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń również kancelarie prawne.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Dane osobowe w przypadku pozyskanych nieruchomości przechowywane są przez okres posiadania nieruchomości, w przypadku nie zakupionych nieruchomości przez okres aktualności oferty. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Dane osobowe, które wymagane są przepisami obowiązującego prawa przechowywane są przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów księgowych i wypełniania zobowiązań podatkowych (tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy). W niektórych przypadkach opartych na uzasadnionym interesie administratora dane będą przetwarzane do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

-dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń – do upływu terminu przedawnienia. W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy);

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Zgodnie z okresami wynikającymi z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) dane znajdujące się w aktach osobowych dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku: 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek prawny a dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 roku: 50 lat, chyba że pracodawca skorzysta z opcji skrócenia czasu przechowywania wówczas 10 lat+1. W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić rozpatrzenie oferty i w rezultacie zawarcie umowy.

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację.

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez pośrednika w obrocie nieruchomości;

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez inne podmioty z Grupy Buma lub osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie sprzedaży nieruchomości lub innego ze współadministratorów.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy lub w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Buma Development 11 sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Development 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

Współadministratorami w niżej wymienionych zakresach na podstawie zawartych Porozumień o współadministrowanie danymi osobowymi są:

– w zakresie obsługi zakupu nieruchomości, przygotowania i realizacji inwestycji, pozyskania i uruchomienia finansowania inwestycji, marketingu i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, obsługi księgowej, biurowej i kadrowej Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków;

– w zakresie koordynacji prac wykończeniowych lokali oraz obsługi posprzedażowej inwestycji  Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków oraz Buma Contractor 1 Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

– w zakresie archiwizacji dokumentów Buma Service Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

W sprawie przetwarzania danych osobowych ze Współadministratorami można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest pozyskanie i rozpatrzenie oferty sprzedaży nieruchomości i zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń, decyzji związanych z procesem inwestycyjnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest  utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja, marketing produktów własnych, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłowym zawarciem i realizacją Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, kancelarie prawne, projektanci, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, kancelarie notarialne;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, kancelarie prawne;

dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, współpracownicy współadministratorów, firmy podwykonawcze,  kancelaria notarialna, kancelaria prawna, banki, Wspólnoty mieszkaniowe;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń również kancelarie prawne.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Dane osobowe w przypadku pozyskanych nieruchomości przechowywane są przez okres posiadania nieruchomości, w przypadku nie zakupionych nieruchomości przez okres aktualności oferty. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Dane osobowe, które wymagane są przepisami obowiązującego prawa przechowywane są przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów księgowych i wypełniania zobowiązań podatkowych (tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy). W niektórych przypadkach opartych na uzasadnionym interesie administratora dane będą przetwarzane do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

-dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń – do upływu terminu przedawnienia. W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy);

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Zgodnie z okresami wynikającymi z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) dane znajdujące się w aktach osobowych dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku: 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek prawny a dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 roku: 50 lat, chyba że pracodawca skorzysta z opcji skrócenia czasu przechowywania wówczas 10 lat+1. W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić rozpatrzenie oferty i w rezultacie zawarcie umowy.

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację.

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez pośrednika w obrocie nieruchomości;

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez inne podmioty z Grupy Buma lub osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie sprzedaży nieruchomości lub innego ze współadministratorów.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy lub w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Buma Development 12 sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Development 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

Współadministratorami w niżej wymienionych zakresach na podstawie zawartych Porozumień o współadministrowanie danymi osobowymi są:

– w zakresie obsługi zakupu nieruchomości, przygotowania i realizacji inwestycji, pozyskania i uruchomienia finansowania inwestycji, marketingu i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, obsługi księgowej, biurowej i kadrowej Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków;

– w zakresie koordynacji prac wykończeniowych lokali oraz obsługi posprzedażowej inwestycji  Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków oraz Buma Contractor 1 Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

– w zakresie archiwizacji dokumentów Buma Service Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

W sprawie przetwarzania danych osobowych ze Współadministratorami można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest pozyskanie i rozpatrzenie oferty sprzedaży nieruchomości i zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń, decyzji związanych z procesem inwestycyjnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest  utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja, marketing produktów własnych, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłowym zawarciem i realizacją Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń.

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, kancelarie prawne, projektanci, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, kancelarie notarialne;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, kancelarie prawne;

dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, współpracownicy współadministratorów, firmy podwykonawcze,  kancelaria notarialna, kancelaria prawna, banki, Wspólnoty mieszkaniowe;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń również kancelarie prawne.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Dane osobowe w przypadku pozyskanych nieruchomości przechowywane są przez okres posiadania nieruchomości, w przypadku nie zakupionych nieruchomości przez okres aktualności oferty. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Dane osobowe, które wymagane są przepisami obowiązującego prawa przechowywane są przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów księgowych i wypełniania zobowiązań podatkowych (tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy). W niektórych przypadkach opartych na uzasadnionym interesie administratora dane będą przetwarzane do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

-dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń – do upływu terminu przedawnienia. W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy);

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Zgodnie z okresami wynikającymi z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) dane znajdujące się w aktach osobowych dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku: 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek prawny a dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 roku: 50 lat, chyba że pracodawca skorzysta z opcji skrócenia czasu przechowywania wówczas 10 lat+1. W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić rozpatrzenie oferty i w rezultacie zawarcie umowy.

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację.

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez pośrednika w obrocie nieruchomości;

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez inne podmioty z Grupy Buma lub osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie sprzedaży nieruchomości lub innego ze współadministratorów.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy lub w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Buma Develpoment 20 Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Development 20 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

Współadministratorami w niżej wymienionych zakresach na podstawie zawartych Porozumień o współadministrowanie danymi osobowymi są:

– w zakresie obsługi zakupu nieruchomości, przygotowania i realizacji inwestycji, obsługi księgowej, biurowej i kadrowej Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków;

– w zakresie archiwizacji dokumentów Buma Service Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

W sprawie przetwarzania danych osobowych ze Współadministratorami można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest pozyskanie i rozpatrzenie oferty sprzedaży nieruchomości i zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń, decyzji związanych z procesem inwestycyjnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłowym zawarciem i realizacją Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, kancelarie prawne, projektanci, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, kancelarie notarialne;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, kancelarie prawne;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Dane osobowe w przypadku pozyskanych nieruchomości przechowywane są przez okres posiadania nieruchomości, w przypadku nie zakupionych nieruchomości przez okres aktualności oferty. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Dane osobowe, które wymagane są przepisami obowiązującego prawa przechowywane są przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

-dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń – do upływu terminu przedawnienia. W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy);

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić rozpatrzenie oferty i w rezultacie zawarcie umowy.

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez pośrednika w obrocie nieruchomości;

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez inne podmioty z Grupy Buma lub osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy lub w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Buma Development 21 Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Development 21 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

Współadministratorami w niżej wymienionych zakresach na podstawie zawartych Porozumień o współadministrowanie danymi osobowymi są:

– w zakresie obsługi zakupu nieruchomości, przygotowania i realizacji inwestycji, obsługi księgowej, biurowej i kadrowej Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków;

– w zakresie archiwizacji dokumentów Buma Service Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

W sprawie przetwarzania danych osobowych ze Współadministratorami można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest pozyskanie i rozpatrzenie oferty sprzedaży nieruchomości i zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń, decyzji związanych z procesem inwestycyjnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłowym zawarciem i realizacją Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, kancelarie prawne, projektanci, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, kancelarie notarialne;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, kancelarie prawne;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Dane osobowe w przypadku pozyskanych nieruchomości przechowywane są przez okres posiadania nieruchomości, w przypadku nie zakupionych nieruchomości przez okres aktualności oferty. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Dane osobowe, które wymagane są przepisami obowiązującego prawa przechowywane są przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

-dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń – do upływu terminu przedawnienia. W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy);

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić rozpatrzenie oferty i w rezultacie zawarcie umowy.

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez pośrednika w obrocie nieruchomości;

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez inne podmioty z Grupy Buma lub osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy lub w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Buma Development 22 Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Development 22 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

Współadministratorami w niżej wymienionych zakresach na podstawie zawartych Porozumień o współadministrowanie danymi osobowymi są:

– w zakresie obsługi zakupu nieruchomości, przygotowania i realizacji inwestycji, obsługi księgowej, biurowej i kadrowej Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków;

– w zakresie archiwizacji dokumentów Buma Service Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

W sprawie przetwarzania danych osobowych ze Współadministratorami można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest pozyskanie i rozpatrzenie oferty sprzedaży nieruchomości i zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń, decyzji związanych z procesem inwestycyjnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłowym zawarciem i realizacją Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, kancelarie prawne, projektanci, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, kancelarie notarialne;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, kancelarie prawne;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Dane osobowe w przypadku pozyskanych nieruchomości przechowywane są przez okres posiadania nieruchomości, w przypadku nie zakupionych nieruchomości przez okres aktualności oferty. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Dane osobowe, które wymagane są przepisami obowiązującego prawa przechowywane są przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

-dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń – do upływu terminu przedawnienia. W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy);

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić rozpatrzenie oferty i w rezultacie zawarcie umowy.

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez pośrednika w obrocie nieruchomości;

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez inne podmioty z Grupy Buma lub osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy lub w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Buma Inwestor 22 Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Inwestor 22 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń, decyzji związanych z procesem inwestycyjnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

dane osobowe najemców, pracowników i współpracowników najemców w związku z zawarciem i realizacją umowy najmu

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników najemcy w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie najemcy odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłową realizacją zawartej Umowy, marketing własny, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłową realizacją zawartej Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej, podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, kancelarie prawne;

dane osobowe najemców, pracowników i współpracowników najemców w związku z zawarciem i realizacją umowy najmu

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej, obsługi księgowej, wynajmu powierzchni komercyjnych, zarządzania nieruchomościami, obsługi technicznej obiektu a także podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej, obsługi księgowej a także podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Dane osobowe, które wymagane są przepisami obowiązującego prawa przechowywane są przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia;

-dane osobowe kontrahentów (najemców, dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy (w tym umowy najmu)

Dane zawarte w umowie przechowywane są przez czas trwania umowy oraz okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia.

W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy).

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne;

-dane osobowe kontrahentów (najemców, odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy (w tym umowy najmu)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację.

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez inne podmioty z Grupy Buma lub osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe najemców, pracowników i współpracowników najemców w związku z zawarciem i realizacją umowy najmu

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez najemcę w celu realizacji zawartej Umowy lub zostały przekazane przez podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych, ewentualnie w przypadku reprezentantów najemcy zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

-dane osobowe kontrahentów (najemców, odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy, w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Buma Inwestor 26 sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Inwestor 26 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń, decyzji związanych z procesem inwestycyjnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłową realizacją zawartej Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej oraz podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, kancelarie prawne;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej, obsługi księgowej a także podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Dane osobowe, które wymagane są przepisami obowiązującego prawa przechowywane są przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia.

-dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane zawarte w umowie przechowywane są przez czas trwania umowy oraz okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia.

W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy).

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację.

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez inne podmioty z Grupy Buma lub osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy lub w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Projekt N Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Projekt N Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłową realizacją zawartej Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej, obsługi księgowej a także podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

-dane osobowe kontrahentów (najemców, dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane zawarte w umowie przechowywane są przez czas trwania umowy oraz okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia.

W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy).

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

-dane osobowe kontrahentów (najemców, odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie.

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe kontrahentów (najemców, odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy, w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Buma Nieruchomości 1 Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Nieruchomości 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A

W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (potencjalnych najemców oraz najemców powierzchni komercyjnych)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania zmierzające do zawarcia umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych, dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe reprezentantów kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawartą umową

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych reprezentantów jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłową realizacją zawartej Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego czyli podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ewentualnie realizacja przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zawartej w CV.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (potencjalnych najemców oraz najemców powierzchni komercyjnych)

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych, obsługi biurowej, a także podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej, obsługi księgowej oraz podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej, obsługi kadrowej, a także podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Odbiorcą danych przekazanych drogą elektroniczną jest podmiot świadczący usługi informatyczne.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (potencjalnych najemców oraz najemców powierzchni komercyjnych)

Ze względu na specyfikę procesu komercjalizacji dane osobowe przechowywane są bezterminowo, w niektórych celach opartych na uzasadnionym interesie dane mogą być  przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. W przypadku dochodzenia lub obrony roszczeń do momentu upływu terminu przedawnienia;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane zawarte w umowie są przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia. W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy);

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Zgodnie z okresami wynikającymi z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) dane znajdujące się w aktach osobowych dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku: 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek prawny a dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 roku: 50 lat, chyba że pracodawca skorzysta z opcji skrócenia czasu przechowywania wówczas 10 lat+1. W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia.

– dane osobowe kandydatów do pracy

Dane są przechowywane przez okres trwania rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 6 miesięcy.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (potencjalnych najemców oraz najemców powierzchni komercyjnych)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu z daną osobą i w rezultacie rozpoczęciem działań zmierzających do zawarcia umowy;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług, najemców), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Podanie danych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne, aby móc wziąć udział w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (potencjalnych najemców oraz najemców powierzchni komercyjnych)

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez pośrednika lub w przypadku  pracowników kontrahenta przez reprezentantów kontrahenta w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług, najemców), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej  Umowy.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

RSKK Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest RSKK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

Współadministratorami w niżej wymienionych zakresach na podstawie zawartych Porozumień o współadministrowanie danymi osobowymi są:

– w zakresie obsługi zakupu nieruchomości, przygotowania i realizacji inwestycji obsługi księgowej, biurowej i kadrowej Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków;

– w zakresie archiwizacji dokumentów Buma Service Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

W sprawie przetwarzania danych osobowych ze Współadministratorami można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest pozyskanie i rozpatrzenie oferty sprzedaży nieruchomości i zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń, decyzji związanych z procesem inwestycyjnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłowym zawarciem i realizacją Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, kancelarie prawne, projektanci, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, kancelarie notarialne;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, kancelarie prawne;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń również kancelarie prawne.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Dane osobowe w przypadku pozyskanych nieruchomości przechowywane są przez okres posiadania nieruchomości, w przypadku nie zakupionych nieruchomości przez okres aktualności oferty. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Dane osobowe, które wymagane są przepisami obowiązującego prawa przechowywane są przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

-dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń – do upływu terminu przedawnienia. W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy);

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Zgodnie z okresami wynikającymi z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) dane znajdujące się w aktach osobowych dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku: 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek prawny a dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 roku: 50 lat, chyba że pracodawca skorzysta z opcji skrócenia czasu przechowywania wówczas 10 lat+1. W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić rozpatrzenie oferty i w rezultacie zawarcie umowy.

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez pośrednika w obrocie nieruchomości;

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez inne podmioty z Grupy Buma lub osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy lub w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Projekt K Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Projekt K Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

Współadministratorami w niżej wymienionych zakresach na podstawie zawartych Porozumień o współadministrowanie danymi osobowymi są:

– w zakresie obsługi zakupu nieruchomości, przygotowania i realizacji inwestycji, pozyskania i uruchomienia finansowania inwestycji, marketingu i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, obsługi księgowej, biurowej i kadrowej Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków;

– w zakresie koordynacji prac wykończeniowych lokali oraz obsługi posprzedażowej inwestycji  Buma Management Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków oraz Buma Contractor 1 Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

– w zakresie archiwizacji dokumentów Buma Service Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

W sprawie przetwarzania danych osobowych ze Współadministratorami można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest pozyskanie i rozpatrzenie oferty sprzedaży nieruchomości i zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń, decyzji związanych z procesem inwestycyjnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest  utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja, marketing produktów własnych, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłowym zawarciem i realizacją Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, kancelarie prawne, projektanci, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, kancelarie notarialne;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, kancelarie prawne;

dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, współpracownicy współadministratorów, firmy podwykonawcze,  kancelaria notarialna, kancelaria prawna, banki, Wspólnoty mieszkaniowe;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Dane osobowe w przypadku pozyskanych nieruchomości przechowywane są przez okres posiadania nieruchomości, w przypadku nie zakupionych nieruchomości przez okres aktualności oferty. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Dane osobowe, które wymagane są przepisami obowiązującego prawa przechowywane są przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia.

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów księgowych i wypełniania zobowiązań podatkowych (tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy). W niektórych przypadkach opartych na uzasadnionym interesie administratora dane będą przetwarzane do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Dane konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminu przedawnienia;

-dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń – do upływu terminu przedawnienia. W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy);

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić rozpatrzenie oferty i w rezultacie zawarcie umowy.

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację.

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie i prawidłową realizację

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe właścicieli nieruchomości pozyskane w procesie zakupu nieruchomości

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez pośrednika w obrocie nieruchomości;

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez inne podmioty z Grupy Buma lub osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe klientów w związku z zawarciem i realizacją umowy deweloperskiej, przedwstępnej, finansowaniem inwestycji, zmianami lokatorskimi, wykończeniem lokali, obsługą posprzedażową

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie sprzedaży nieruchomości lub innego ze współadministratorów.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

-dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy lub w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Projekt L Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Projekt L sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A.

W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń, decyzji związanych z procesem inwestycyjnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

dane osobowe najemców, pracowników i współpracowników najemców w związku z zawarciem i realizacją umowy najmu

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników najemcy w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie najemcy odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłową realizacją zawartej Umowy, marketing własny, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłową realizacją zawartej Umowy, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Odbiorcami danych osobowych jest podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej, podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, kancelarie prawne;

dane osobowe najemców, pracowników i współpracowników najemców w związku z zawarciem i realizacją umowy najmu

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej, obsługi księgowej, wynajmu powierzchni komercyjnych, zarządzania nieruchomościami, obsługi technicznej obiektu a także podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

– dane osobowe kontrahentów (odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie obsługi biurowej, obsługi księgowej a także podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawne;

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Dane osobowe, które wymagane są przepisami obowiązującego prawa przechowywane są przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane konieczne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu ich przedawnienia;

-dane osobowe kontrahentów (najemców, dostawców, odbiorców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy (w tym umowy najmu)

Dane zawarte w umowie przechowywane są przez czas trwania umowy oraz okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia.

W pozostałych celach opartych na uzasadnionym interesie Administratora dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy).

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

-dane osobowe kontrahentów (najemców, odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy (w tym umowy najmu)

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie.

 

 1. Źródło pochodzenia danych/kategoria przetwarzanych danych

– dane osobowe projektantów, branżystów, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowawczy (inwestycyjny)

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez inne podmioty z Grupy Buma lub osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe najemców, pracowników i współpracowników najemców w związku z zawarciem i realizacją umowy najmu

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez najemcę w celu realizacji zawartej Umowy lub zostały przekazane przez podmiot, z którym Administrator współpracuje na mocy zawartego Porozumienia (jako Współadministrator) w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych, ewentualnie w przypadku reprezentantów najemcy zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

-dane osobowe kontrahentów (najemców, odbiorców, dostawców usług), pracowników i współpracowników kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umowy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej Umowy, w przypadku reprezentantów kontrahenta zostały pozyskane z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.

Informacja o współadministrowaniu danymi osobowymi

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Spółki z Grupy Buma kierując się wspólnymi celami oraz prawnie uzasadnionym interesem Administratora zawarły Porozumienia o współadministrowanie danymi osobowymi. W ramach tych Porozumień przesyłają, do wewnętrznych celów administracyjnych a także realizacji zadań poszczególnych podmiotów, dane osobowe pracowników, współpracowników, kontrahentów.
 2. Każda ze spółek Grupy Buma samodzielnie wypełnienia obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.
 3. Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze współadministratorów, jak również kierować żądania w tym zakresie do wspólnego punktu kontaktowego pod adresem e-mail: daneosobowe@buma.com.pl